Znalezione wyniki: 29

Fundacja "Polska Sól"

Fundacja

Al. 1000-lecia 2; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 32 00 ()
faks:63 273 05 45 ()

Górnicza Orkiestra Dęta "Solanie"

Stowarzyszenie

3 Maja 1; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 11 07

Klub Sportowy "Górnik" Kłodawa

Klub sportowy

Sportowa 2; 62-650 Kłodawa


Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne "Rawita"

Stowarzyszenie

3-go Maja 5; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 03 10
faks:63 273 01 12

Kłodawskie Towarzystwo Gospodarcze

Stowarzyszenie

Kard. Wyszyńskiego 15; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 07 36

Kłodawskie Towarzystwo Kulturalne

Stowarzyszenie

Adama Mickiewicza 4; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 02 63
faks:63 273 02 63

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie

Ochotnicza Straż Pożarna

Włocławska 1; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 04 99

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejsko-Gminny

Stowarzyszenie

ul. Wyszyńskiego 44; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie "Dziedzictwo Karmelu" w Kłodawie

Stowarzyszenie

Włocławska 2; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie "Kłodawska Jedynka"

Stowarzyszenie

Kościelna 15; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 03 80

Stowarzyszenie "Solna Dolina"

Stowarzyszenie

Dąbska 17; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 06 22
faks:63 273 06 88

Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" w Kłodawie

Stowarzyszenie

Dąbska 14; 62-650 Kłodawa

tel:632730780

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie"

Stowarzyszenie

Poznańska 1; 62-650 Kłodawa

tel:512073243

Stowarzyszenie Na Rzcz Rozwoju Miasta i Gminy Kłodawa "Razem"

Stowarzyszenie

ul. Łąkowa 3; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją W Przyszłość"

Stowarzyszenie

Korzecznik 41; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Leszczach

Stowarzyszenie

Leszcze 22; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwiennej Długiej

Stowarzyszenie

Bierzwienna Długa; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dębinie

Stowarzyszenie

Dębina 28; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach

Stowarzyszenie

Górki 19; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowej

Stowarzyszenie

Głogowa 28; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzykosach

Stowarzyszenie

Krzykosy 38; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lubońku

Stowarzyszenie

Luboniek 76; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rgielewie

Stowarzyszenie

Rgielew 28; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Oświatowe "Górki"

Stowarzyszenie

Górki 18; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Stowarzyszenie

Wólka Czepowa 33; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Rozwój Lokalny i Edukacja w Rysianch

Stowarzyszenie

Rysiny Kolonia 37; 62-650 Kłodawa


Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskich Sieci Komputerowych "JS - NET"

Stowarzyszenie

Bohaterów Września 3 lok. 17; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 04 99
faks:63 273 06 88

Stowarzyszeniw "Działajmy z Myślą o Przyszłości"

Stowarzyszenie

Luboniek 73; 62-650 Kłodawa


Uczniowski Klub Sportowy "Lider" w Kłodawie

Klub sportowy

Kościelna 15; 62-650 Kłodawa

tel:63 273 21 58

Mapa organizacji pozarządowych gminy Kłodawa


Fragment nazwy organizacji:

Miasto lub miejscowość:

Obszar aktywności:


Bezpieczeństwo publiczne
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Ratownictwo i ochrona ludności
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie organizacji pozarządowych
Nauka, kultura, ekologia
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce
Ochrona praw
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Sport, turystyka, wypoczynek
Turystyka i krajoznawstwo
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą